Yurt Dışı Tescil İşlemleri

Uluslararası Marka Tescili İşlemleri :

Dünya ekonomisinde mali ve ticari düzen temelde Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WBG) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından şekillendirilmekte, diğer kuruluşlar bu düzenin işletilmesine yardımcı olmaktadırlar.

Bu doğrultuda Dünya Ticaret Sistemi, Dünya Ticaret Örgütü’nün öngördüğü esaslara göre şekillenmektedir.

Demokratik rejimlerin ve piyasa ekonomilerinin dünya çapında yaygınlaşmasının birer aracı olan bu uluslararası sistemin iyi bir biçimde yürütülebilmesi için, ticaretin serbestleşmesi ve teşebbüsler arası rekabetin korunmasında daha ileri uygulamaların kabul edilmesi gerekmektedir.

Fikri ve sınai haklar konusu, dünya ekonomi ve ticari düzenine de temel teşkil etmektedir. Nitekim, Dünya Ticaret Örgütü fikri mülkiyetin ticaretle ilgili yönlerini de kapsamaktadır.

Patent, faydalı model, ticaret ve hizmet markaları, sınai tasarım ve model, ticaret ünvanı ve işletme adı, coğrafi işaretler, yarı iletken ürünlerin topoğrafisi, yeni bitki türleri ve benzeri haklar gibi korunan fikir ürünleri, genel olarak, fikri mülkiyet hakları kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Avrupa Birliği Marka Tescili :

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli olan tescil işlemidir ve 1.4.1996 tarihinden itibaren başlamıştır.

Başvurular, İspanya’nın Alicante şehrinde kurulan İç Pazarda Uyum Sağlama Ofisi‘ne (OHIM) yada bütün Topluluk Marka Ofisleri’ne yapılabilmektedir. Tescil ile ilgili değerlendirme OHIM’de yapılmaktadır. Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması üyesi olduğu için, Türk vatandaşları da bu olanaktan yararlanabilmektedir.

Topluluk tescilinin dezavantajı Marka başvurusunun bir ülkede kabul görmemesi yada bir itirazın bir ülkede red olması durumunda diğer ülkelerde de red olmasıdır. Tescilin red olmadığı ülkelerde ulusal başvuru yapılabilir yada uluslararası tescil işlemi yapılarak red sebebi olan ülkeler hariç tutulabilir. Topluluk Tescili yapılması için ulusal başvuru yapma şartı bulunmamaktadır. Topluluk tescilinin süresi 10 yıldır ve 10. yıldan sonra yenileme işlemi yapılması gerekmektedir.

Gerekli evraklar ve Avrupa Birliği Marka Tescili’nin geçerli olduğu Avrupa Birliği Üye Ülkeler Listesi için tıklayın.

Madrid Protokolü’ne Göre Marka Tescili :

1 Aralık 1995’te yürürlüğe giren Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokol ülkemizde 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Bu Protokol ile Türk firmalarının markalarına Uluslararası Tescil almaları mümkün olmaktadır.

Sistemin Amacı: Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Protokole taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak ve Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (ünvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararasi Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Uluslararası marka tescili, uluslararası tescil tarihinden itibaren on yıl süreyle korunur ve marka sahibi veya vekilinin talebi üzerine yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla on yıllık süreler için yenilenebilir. Bunun yanısıra Uluslararası tescil belirlenen Akit Tarafların tamamında veya bazılarında yenilenebilir. Marka sahibi isterse, yenileme sırasında, uluslararası tescilden bazı mal ve/veya hizmetleri çıkarmak için bu mal ve/veya hizmetler için ayrıca bir iptal talebinde bulunabilir.

Sistemin Avantajları: Esas başvuru ya da esas marka sahiplerinin, markalarının aynılarını akit taraflarda da korumak istemeleri halinde, akit tarafların ofislerine ayrı ayrı ücret ödemek ve farklı dillerde başvuru formu doldurmak yerine, tek bir ücret ödeyerek ve tek bir dilde tek bir form doldurarak tescil talebinde bulunma hakkına sahiptir. Bunun dışında, marka sahibi korumanın istendiği Akit Taraf ofislerinden markanın tesciline ilişkin olumlu bir kararın gelmesini beklemek zorunda değildir; eger uygun süre içerisinde (12 veya 18 ay) bir ofis tarafından herhangi bir red bildiriminde bulunulmaz ise markanın ilgili Akit Taraf ofislerince korunduğu anlaşılır. Uluslararası tescil sonrasında meydana gelebilecek değişikliklerin tamamı, belirlenen Akit Taraflar icin tek bir talep ve tek bir ücret ödenmesi yoluyla Uluslararası Sicile kaydedilir ve belirlenen Akit Taraf Ofislerine bildirilir. Bunun dışında marka yenilemesi de belirlenen Akit Taraflar için tek bir ücret ve tek bir taleple sağlanır. Yenileme tek bir uluslararası tescil için yapılır ve tek bir yenileme ücreti ödenir.

Gerekli Evraklar: Enstitüye hitaben yazılmış ve talebin içeriğini belirten dilekçe, ilgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve ingilizce doldurulmuş standart form, Madrid Protokolü çercevesindeki Enstitü işlem ücretinin ödendiğini gösterir belge, Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa, talep edilen işleme ilişkin yetkinin varlığının açıkça belirtildiği vekaletname veya söz konusu yetkinin varlığının açıkça belirtilmiş olduğu ve vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp enstitüye verdiği vekaletnameye atıf. Gerekli belgelerden herhangi birinin eksikliği durumunda enstitü talep sahibinden iki aylık bir süre içinde bu eksikleri tamamlamasını talep eder, eksikliğin giderilmemesi durumunda talep red edilir ve ödenen ücret irat olarak kaydedilir.

** Sistemden kimler yaralanabilir ?

** Uluslararası Başvurunun Reddi

** Uluslararası tescilin esas markaya bağımlılığı

** Uluslararası sicilde yapılabilecek değişiklikler

** Madrid Protokolüne üye ülkelerin listesi

Bir Cevap Yazın