Marka Tescil İşlemleri

Marka

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka Tescil Aşamaları ve Süreleri :

Marka Tescil İşlemleri ortalama 12-18 ay içinde tamamlanmaktatır.

A-) Araştırma ve İnceleme Süresi ; TPE tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 6-9 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir engel yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilir.

B-) Resmi Marka Bülteni’inde ilan Süresi ; Marka Bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

C-) Tescil Aşaması Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve TPE’nin verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından ortalama 3-4 ay içinde MARKA TESCİL BELGESİ alınır.

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

Hizmet Markası: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişiler, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad ve ünvanlarını birlikte yazarak tescil ettirebilirler. Aynı marka tescili, farklı firmaların farklı TPE Marka Sınıfları için başvurusu sonucunda gerçekleşebilir.

Marka başvurusunun red edilme sebepleri olarak :

Aynı yada benzer markanın olması,
Markayı önceden kullanıp hak kazanmış olanların itirazı sonucu
Markanın genel bir ifade olması(örneğin 35. Sınıf mağazacılıkta mağaza ismi geneldir tek başına tescil edilemez)

Marka tescili ülkeseldir. Yani Türkiye’de yapılan bir tescil Türkiye’de geçerlidir örneğin Almanya’ da koruma isteniyorsa orada da başvurmak gereklidir.

Marka tescili için gerekli evraklar :

Firma bilgileri(ünvan, adres, vergi no, v.s.)
Vekaletname(noter onayı gerekmez)
Logo(var ise)

Hukuki Haklar :

Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, özel düzenlemelerden ve genel olarak da Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabeti düzenleyen hükümlerinden yararlanır.

Marka haklarının korunması ile ilgili esasları, kuralları ve koşulları, özel olarak 556 sayılı KHK ile 4128 sayılı Kanundaki hükümler kapsar.

Marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, bu düzenlemelere dayanarak, mahkemeden bazı istemlerde bulunabilir.

A) Hukuki sorumluluk

 1. Marka hakkında tecavüz fiillerinin durdurulması davası,
 2. Tecavüzün giderilmesi davası,
 3. Tecavüzün önlenmesi davası,
 4. Tecavüzün tespiti davası,
 5. Tazminat davaları, (Maddi tazminat davası, Manevi tazminat davası, İtibar tazminatı davası,
 6. Delillerin tespiti,
 7. El koyma,
 8. Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması,
 9. Markaların silinmesi ve imha,
 10. Hükmün ilgililere tebliği, kamuya yayın yoluyla duyurulması ve ilanı,
 11. İhtiyati tedbirler,
 12. Gümrük korunması.

B) Cezai sorumluluk

Marka hakkına tecavüz halinde verilecek cezalar işlem, fiil ve suça iştirak (katılma) ayırımına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Kanuna uymayanlar hakkında hapis cezası, para cezası, işyerinin kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilerek, uygulamada etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır (KHK m. 61/A). 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı kanun ile KHK nın 61/A maddesinde yapılan değişiklikle cezalar ağırlaştırılmıştır.

Markadan doğan haklara verilecek cezaların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir:

a) Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası,
b) Yirmiyedibin TL’den, kırkaltıbin TL’ye kadar para cezası,
c) İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,
d) Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmeleri.

** Marka Sınıfları için buraya tıklayın
** Özel Korunan Markalar için buraya tıklayın
** Markaların Korunması Hakkında KHK için buraya tıklayın

Bir Cevap Yazın